(+32) 4 74 28 65 17 contact@hacs.be

BODEMONDERZOEKEN EN SANERING

BODEM EN GRONDWATERONDErZOEKEN

Deze onderzoeken hebben tot doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater te bepalen, door eventuele bodemverontreiniging aan het licht te brengen. In voorkomend geval wordt de omvang en de aard van de verontreiniging beoordeelt.

Het algemene doel van een bodemonderzoek is aan tonen dat de bodem geschikt is voor de voorgenomen doeleinden/activiteiten.

HACS beschikt over een gespecialiseerd team die deze onderzoeken uitvoert. Wij bieden u de nodige ondersteuning en begeleiding om aan alle regelgevingsvereisten te voldoen.

RISICO-ONDERZOEK EN RISICOBEHEERsVOORSTEL

Het risico-onderzoek heeft tot doel het effect van verontreinigende stoffen op de mens en het leefmilieu en de noodzaak van een behandeling te bepalen.

In geval van een onaanvaardbaar risico, voert HACS een risicobeheersvoorstel uit, dewelke het type en de uitvoeringswijze van de risicobeheersmaatregelen bepaalt. Het risicobeheervoorstel is afgestemd op uw project en het gebruik van uw terrein. De verschillende mogelijke risicobeheersmaatregelen worden vergeleken op basis van hun doeltreffendheid, kosten, milieueffecten en uitvoeringstermijnen.

SANERING PROJECT

Voorafgaand aan de sanering wordt een saneringsproject opgesteld. Het saneringsproject bepaalt het type en de wijze van uitvoering van de bodemsanering die moet worden uitgevoerd om te voldoen aan de saneringsnormen of de toename van de verontreiniging uit te sluiten.

HACS biedt uitstekende diensten op het gebied van beheersing van bodem- en grondwaterverontreinigingen. Hierdoor kunnen wij u bijstaan en adviseren bij een bodemsanering, waarmee risico’s van een bodemverontreiniging actief worden weggenomen.

HACS heeft de gespecialiseerde kennis en veel (praktische) ervaring in huis om deze aspecten grondig en efficiënt aan te pakken.
Wij staan bekend om onze professionele, zorgvuldige en betrouwbare manier van werken.

LASTENBOEK BODEMSANERINGSWERKEN

HACS stelt een lastenboek op voor de geselecteerde saneringstechnieken. Dit bestek bevat algemene en technische administratieve voorschriften met betrekking tot de saneringswerken. Het vormt het basisdocument voor de inschrijver bij het opmaken van zijn offerte.

Uiteraard zijn wij in staat hiervoor de aanbestedingsprocedures voor te bereiden en de aannemingsovereenkomsten vorm te geven.

HACS is verantwoordelijk voor de milieukundige begeleiding van de saneringswerken en de opvolging van de voorlopige en definitieve inontvangstneming.

TECHNISCH VERSLAG

Het technisch rapport of het verslag (TV) bepaalt de milieuhygiënische kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van de uit te graven bodem.

Het technische verslag wordt opgemaakt voordat de uitgegraven bodem gebruikt worden.

Steunend op zijn ervaring biedt HACS u een snelle uitvoering van de opmaak van een verzorgd technisch verslag en een complete begeleiding bij de uitvoering van uw projecten met het beheer van de uitgegraven grond aan.

ANDERE DIENSTEN
die wij u aanbieden

BODEM-ONDERZOEK EN SANERING

GEO-TECHNISCHE ONDERZOEKEN

LABORATORIUM PROEVEN

VERGUNNINGEN AUDIT EN DUE DILIGENCE

TOPOGRAFIE EN EXPERTISE